EKUZ Europejska Kara Ubezpieczenia Zdrowotnego - informacje

Polacy udający się w podróż po Europie powinni niezwłocznie zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta uprawnia podróżnych do tymczasowego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej oraz pokrycia części kosztów leczenia. Usługi medyczne ograniczają się do nagłych wypadków lub zachorowań i świadczone są cudzoziemcom przez instytucje publicznej służby zdrowia.

Obywatel Polski Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ może założyć bezpłatnie w najbliższym oddziale NFZ. Do świadczeń z tytułu EKUZ uprawnione są dzieci i osoby dorosłe objęte aktualnym ubezpieczeniem w Polsce. Należy jednak podkreślić, że karta EKUZ nie gwarantuje podróżnym darmowej opieki medycznej. W przypadku wyjątkowo wysokich kosztów leczenia w danym kraju kartę EKUZ warto uzupełnić o dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Czy EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) działa w Szwajcarii?

Tak. Europejska Karta Ubezpieczeniowa działa na terenie Szwajcarii.

Warto jednak wiedzieć, że polskie ubezpieczenie NFZ i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza jedynie prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, a więc również w Szwajcarii. Obejmują one wyłącznie zdarzenia wymagające pilnej interwencji medycznej związanej z ratowaniem życia, np. w wyniku nagłej utraty zdrowia lub wypadku. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie zapewnia dostępu do opieki zdrowotnej, która w danym momencie nie są absolutną koniecznością, np. profilaktyczna wizyta w gabinecie lekarskim.

Ubezpieczenie EKUZ w Szwajcarii dotyczy turystów lub odwiedzających. Nie dotyczy osób mieszkających w Szwajcarii i mających pozwolenie na pobyt w tym kraju.

Przyjeżdżając do Szwajcarii, musimy zadbać o swoje ubezpieczenie. Jest to kraj, w którym poziom usług medycznych jest wysoki, ale koszty leczenia w ramach tych usług są również na wysokim poziomie. Jeżeli nasz przyjazd do Szwajcarii jest turystyczny, gościnny możemy skorzystać z polskiego standardowego ubezpieczenia NFZ, posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Kartę tę można uzyskać we właściwych oddziałach lub w jednej z delegatur NFZ w Polsce. Mimo że Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, to jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu jest objęta zasięgiem działania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

System ubezpieczeń zdrowotnych w Szwajcarii jest nieco inny niż w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej. Zasadniczą różnicą jest fakt, że każdy mieszkaniec Szwajcarii, mimo że posiada ubezpieczenie zdrowotne, ma również swój udział własny w kosztach leczenia rocznie. Wynika z tego, że do kwoty tego udziału musi dodatkowo płacić za usługi medyczne.

Z tego też powodu Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie pokrywa w całości kosztów związanych z utratą zdrowia czy wypadkiem w Szwajcarii. Część z nich będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Na przykład za pobyt i leczenie stacjonarne w szpitalu dodatkowa opłata wynosi 33 franki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a dla osób starszych 92 franki.

Za każdy dzień pobytu w szpitalu dodatkowa opłata wynosi 15 franków (osoby dorosłe).

Dużymi kosztami możemy być również obciążeni w przypadku konieczności transportu medycznego. W tym przypadku Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ w Szwajcarii pokrywa jedynie 50% kosztów transportu kartką lub helikopterem. Dla przykładu koszt transportu medycznego karetką około 50 kilometrów to koszt około 1000 franków. Transport helikopterem – to już są kolosalne koszty.

Natomiast ewentualny koszt transportu do Polski będziemy musieli pokryć w całości.

Dlatego też wszystkim przyjeżdżającym do Szwajcarii w celach turystycznych radzę wykupić sobie dodatkowo okresowe ubezpieczenie turystyczne w celu otrzymywania świadczeń zdrowotnych w jednej z Agencji Ubezpieczeniowych działających w Polsce. Zakres uzupełniającego ubezpieczenia turystycznego może być znacznie szerszy, co pozwala niemal w całości pokryć koszty leczenia za granicą. Należy zwrócić uwagę na to, by ubezpieczenie turystyczne obejmowało także koszty transportu karetką oraz przewóz medyczny do Polski, którego EKUZ w Szwajcarii nie refunduje.

Szwajcarskie Ubezpieczenie Zdrowotne

W zupełnie innej sytuacji odnośnie do ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego są Polacy przyjeżdżający do Szwajcarii w celach zarobkowych. Z chwilą podpisania kontraktu na pracę każda osoba jest zobowiązana zgłosić ten fakt w Gminie w celu zameldowania się jako mieszkaniec Szwajcarii. W następnej kolejności osoba ta otrzymuje szwajcarskie pozwolenie na pobyt w tym kraju.

Dotyczy to również osób, które przyjeżdżają do swoich partnerów życiowych mieszkających w Szwajcarii w celu wspólnego zamieszkania, a także osób przyjeżdżających na stałe do członków swoich rodzin. Osoby te również muszą zameldować się pod adresem osoby, do której przyjechały i również ubiegać się o pozwolenie na pobyt w Szwajcarii.

I tutaj pojawia się konieczność podpisania Umowy Ubezpieczeniowej w jednej ze szwajcarskich Kas Chorych.

Każdy mieszkaniec Szwajcarii musi ten obowiązek dopełnić, obojętnie czy jego zameldowanie w Szwajcarii wynikało z kontraktu na pracę, czy też z powodu przyjazdu do rodziny czy partnera.  Szwajcarskie prawo jednoznacznie określa, że Ubezpieczenie Zdrowotne w tym kraju jest obowiązkowe, musi być zawarte w szwajcarskiej Kasie Chorych i dotyczy to każdego mieszkańca Szwajcarii.

Za zbyt późne przystąpienie do tego obowiązku naliczane są kary.

W ekstremalnych przypadkach, jeżeli mieszkaniec Gminy uchyla się dłużej od tego obowiązku, Gmina ma prawo ubezpieczyć go sama, nawet bez jego wiedzy. Wówczas koszty takiego ubezpieczenia i kar są olbrzymie.

Szwajcarska Karta Ubezpieczeniowa

Mając szwajcarskie ubezpieczenie zdrowotne, stajemy się posiadaczem odpowiedniej Karty Ubezpieczeniowej, gdzie zawarte są między innymi nasze dane i numer naszej polisy ubezpieczeniowej. W Szwajcarii nie ma potrzeby wyrabiać dodatkowej karty tak jak w przypadku EKUZ w NFZ w Polsce. Szwajcarskie Ubezpieczenie Zdrowotne i Karta Ubezpieczeniowa (na odwrocie tej karty znajdziecie Państwo napis „EUROPÄISCHE KRANKENVERSICHERUNGSKARTE”, czyli „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego”) działa za granicą Szwajcarii podobnie jak EKUZ za granicą Polski. Wynika z tego, że posiadając Ubezpieczenie Zdrowotne w Szwajcarii jesteśmy również ubezpieczeni podczas naszego pobytu w Polsce. Różnica polega tylko na tym, że w rozumieniu prawa szwajcarskiego jesteśmy mieszkańcami Szwajcarii, tutaj zameldowanymi, a nasz pobyt w Polsce traktowany jest jako pobyt turystyczny lub w celu odwiedzin rodziny.

W Szwajcarii nie ma też konieczności zawierania dodatkowych ubezpieczeń w innych Agencjach Ubezpieczeniowych. Nasza Umowa Ubezpieczeniowa w wybranej Kasie Chorych może być tak sprecyzowana, że pokryje nam wszystkie najpotrzebniejsze aspekty ubezpieczenia dotyczące opieki zdrowotnej, transportu medycznego, pobytu w szpitalach, ratowania życia, inwalidztwa z powodu wypadku i wiele innych istotnych rzeczy.

AGNIESZKA SANKOWSKA